Giám đốc:       Ông: LƯU VĂN HẠNH      Số điện thoại: