Giám đốc:       Ông: THÁI BÁ HÀ      Số điện thoại: 84-238.3871748