Giám đốc:       Ông: VŨ ĐÌNH HOÀNG      Số điện thoại: 84-238.3865678