Giám đốc:                      Ông CHU XUÂN SƠN                         Số điện thoại: 84-238.8616789