Giám đốc:       Ông: NGUYỄN PHÙNG HẢI NAM      Số điện thoại: 84-238.3522622