1. 1.      Bảng biển:

Biển hiệu bao gồm tối thiểu các thông tin sau: “Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông”; tên hoặc thương hiệu của doanh nghiệp viễn thông thiết lập điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc ủy quyền cho điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; địa chỉ; số điện thoại liên hệ;

  1. 2.      Niêm yết công khai:

+  Hợp đồng theo mẫu.

+  Quy trình giao kết hợp đồng.

+  Điều kiện giao dịch chung.

+  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng ủy quyền được doanh nghiệp viễn thông cấp cho doanh nghiệp thiết lập (đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền);

  1. 3.      Có đủ trang thiết bị: Chụp ảnh, cài đặt SMCS hoặc trang dktt.vinaphone.vn lên máy tính của điểm bán.
    1. 4.      Thư mục lưu trữ thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức:

+  Hình ảnh chứng minh và ảnh người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu.

+  Điều kiện giao dịch chung (đối với dịch vụ viễn thông di động).

            Lưu ý: ảnh chụp rõ ràng, sắc nét; bản số hóa giấy tờ phải có đầy đủ các thông tin so với các giấy tờ đã xuất trình của cá nhân, tổ chức khi giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; ảnh chụp phải có thông tin về thời gian (ngày, giờ) chụp;