Giám đốc:       Ông: PHAN BÙI DƯƠNG      Số điện thoại: