Giám đốc:       Ông: Nguyễn Sỹ Thắng      Số điện thoại: 84-238.3834462