CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Vinh, ngày       tháng     năm 2017

ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

 

Kính gửi: VNPT NGHỆ AN 

 

Tôi tên là: ……………………………sinh ngày:  ………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu tạm trú: …………………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………..

 Tốt nghiệp Trường Đại học: ………………………………………………

 Chuyên ngành đào tạo: …………………………. ……………………….

 Loại hình đào tạo………………… Xếp hạng tốt nghiệp: …………………

 

Tôi được biết VNPT Nghệ  An đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Tôi tự  xét thấy đây là công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Vì vậy tôi viết đơn này đăng ký thi tuyển vào làm việc tại VNPT Nghệ An tại vị trí …………………………………………………………………(đề nghị ghi rõ).

 

Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam kết:

        1.Tuyệt đối phục tùng sự phân công công việc, bố trí công tác của VNPT Nghệ An, cam kết làm việc ít nhất 03 năm tại VNPT Nghệ An.

        2.Tuyệt đối chấp hành Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định khác của ngành, của VNPT Nghệ An.

 

Trân trọng./.  

  Người viết đơn

                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)