Giám đốc:       Ông: BÙI TIẾN LÂM      Số điện thoại: