BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

Chất lượng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – Dịch vụ điện thoại (Theo Công văn số 2185/VNPT-VT ngày 24/5/2013 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 35:2011/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng như sau:

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - DỊCH VU ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (Theo Công văn số 4223/VNPT-CLG ngày 15/8/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 36:2015/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất với các chỉ tiêu chất lượng Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất như sau:

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - DỊCH VỤ INTERNET DI ĐỘNG 3G

Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 (Theo Công văn số 3262/VNPT-CLG ngày 30/6/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) phù hợp quy chuẩn kĩ thuật áp dụng: QCVN 81:2014/BTTTT. Cụ thể các chỉ tiêu chất lượng như sau:

BẢN CÔNG BỐ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - DỊCH VỤ INTERNET

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (cáp đồng) và công nghệ FTTH/xPON (cáp quang) phù hợp quy chuẩn kĩ thuật áp dụng: QCVN 34:2014/BTTTT (Theo Công văn số 2786/VNPT-CLG ngày 7/6/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).