Giám đốc:       Ông: HOÀNG VĂN HOA      Số điện thoại: 84-238.3508009