Giám đốc:       Ông: THÁI HỒNG LƯƠNG      Số điện thoại: 84-238.3854444