Giám đốc:       Ông: NGUYỄN THẾ ANH     Số điện thoại: