Giám đốc:       Ông: ĐẶNG NGỌC QUANG      Số điện thoại: 84-238.8666668