Giám đốc:       Ông: DƯƠNG QUANG THANH      Số điện thoại: 84-238.3714999