Giám đốc:       Ông: NGUYỄN VĂN KỲ      Số điện thoại: 84-238.3599789