Giám đốc:       Ông: NGUYỄN XUÂN THÀNH      Số điện thoại: 84-238.8917777