BẢN CÔNG BỐ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - DỊCH VỤ INTERNET (2016-07-28 09:55:30)

Công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (cáp đồng) và công nghệ FTTH/xPON (cáp quang) phù hợp quy chuẩn kĩ thuật áp dụng: QCVN 34:2014/BTTTT (Theo Công văn số 2786/VNPT-CLG ngày 7/6/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

(--- VNPT ---)