BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - DỊCH VỤ INTERNET DI ĐỘNG 3G (2016-09-08 09:14:46)

Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 (Theo Công văn số 3262/VNPT-CLG ngày 30/6/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) phù hợp quy chuẩn kĩ thuật áp dụng: QCVN 81:2014/BTTTT. Cụ thể các chỉ tiêu chất lượng như sau:

(--- VNPT ---)