Giám đốc:       Ông: NGUYỄN VĂN BẰNG      Số điện thoại: 84-238.3507161