Giám đốc:       Ông: NGUYỄN ANH TUẤN     Số điện thoại: 84-238.8717777