Giám đốc:       Ông: TRẦN NAM      Số điện thoại: 84-238.3559789