1. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPT-CA: xem tại đây.

1. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPT-CA/BHXH: xem tại đây.

3. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPT-BHXH/TAX: xem tại đây.