1. I. Cước đấu nối, hòa mạng:

 

STT

Loại cổng

Mức cước (đồng/lần/cổng)

1

FE

3.000.000

2

GE

5.000.000

 

  1. II. Cước thuê kênh hàng tháng:

           Cấu trúc cước gồm: Cước thuê cổng + Cước thuê kênh đường lên (Up-link)

  1. 1. Cước thuê cổng:

STT

Loại cổng

Mức cước (đồng/cổng/tháng)

1

FE

337.000

2

GE

673.000

 

  1. 2.      Cước thuê kênh:

                                                                                         ĐVT: 1.000 đồng/tháng

STT

Tốc độ (Mb)

Giá cước/01 điểm/tháng

1

1

1.000

2

2

1.700

3

4

2.550

4

5

3.400

5

8

5.110

6

10

7.152

7

20

10.220

8

30

15.672

9

50

22.488

10

100

36.804

11

150

40.480

12

200

49.990

13

250

57.490

14

300

65.990

15

350

72.590

16

400

79.990

17

450

86.390

18

500

91.990

19

550

97.510

20

600

103.610

21

650

108.790

22

700

113.970

23

750

119.670

24

800

123.980

25

850

128.940

26

900

133.900

27

950

140.600

28

1.000

146.930

29

1.500

192.470

30

2.000

236.550

31

2.500

308.550

32

3.000

352.630

33

3.500

396.710

34

4.000

440.790

35

4.500

484.860

36

5.000

514.250

37

5.500

543.640

38

6.000

573.020

39

6.500

602.410

40

7.000

631.800

41

7.500

661.180

42

8.000

690.570

43

8.500

719.950

44

9.000

734.650

45

9.500

749.340

46

10.000

764.030

 

                                                     

                                                 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – NGHỆ AN