1. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và với sự phát triển của VNPT.

2. Dũng cảm vượt mọi khó khăn, thử thách, quyết giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống.

3. Tận tuỵ với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

4. Sáng tạo trong lao động, xây dựng phong cách văn minh, lịch sự và công nghiệp.

5. Nghĩa tình với đồng chí, đồng nghiệp và lớp người đi trước.