Giám đốc:       Ông: HỒ TRUNG CHÍNH      Số điện thoại: 84-238.3578199