Giám đốc:       Ông: Nguyễn Mạnh Cường      Số điện thoại: 84-238.3579709