STT Tên điểm CCDVVT ĐỊA CHỈ HUYỆN LOẠI HÌNH Họ và tên Số liên hệ Thời gian hoạt động
1 ĐMM_NAN_DCH - Diễn Châu Thửa đất số 327-328-330-331, Tờ bản đồ số 05, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Huyện Diễn Châu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Thị Thu Hằng 0854169567 10-15/12/2020
2 ĐMM_NAN_DCH - Diễn Châu Thửa đất số 327-328-330-331, Tờ bản đồ số 05, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Huyện Diễn Châu Điểm CCDVVT lưu động Vũ Thị Hương 0858282059 10-15/12/2020
3 ĐMM_NAN_DCH - Diễn Châu Thửa đất số 327-328-330-331, Tờ bản đồ số 05, Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Huyện Diễn Châu Điểm CCDVVT lưu động Phạm Thị Xoan 0854559567 10-15/12/2020
4 ĐMM_NAN_DCH - Diễn Kỷ Thửa đất số 669/1060, thôn Cầu Bùng, xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An Huyện Diễn Châu Điểm CCDVVT lưu động Lê Tuấn Tú 0814286234 10-15/12/2020
5 ĐMM_NAN_DCH - Diễn Kỷ Thửa đất số 669/1060, thôn Cầu Bùng, xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An Huyện Diễn Châu Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Đình Hải 0843899699 10-15/12/2020
6 ĐMM_NAN_DCH - Diễn Kỷ Thửa đất số 669/1060, thôn Cầu Bùng, xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An Huyện Diễn Châu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Quý 0838899333 10-15/12/2020
7 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Lân 0846064923 10/12/2020
8 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hương 0943558666 10/12/2020
9 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Huệ Anh 0912884828 10/12/2020
10 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Xuân 0918373628 11/12/2020
11 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Giang 0947695999 11/12/2020
12 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Vĩnh Long 0838898268 11/12/2020
13 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Lân 0846064923 12/12/2020
14 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hương 0943558666 12/12/2020
15 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Huệ Anh 0912884828 12/12/2020
16 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Xuân 0918373628 13/12/2020
17 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Giang 0947695999 13/12/2020
18 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Vĩnh Long 0838898268 13/12/2020
19 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Lân 0846064923 14/12/2020
20 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hương 0943558666 14/12/2020
21 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Huệ Anh 0912884828 14/12/2020
22 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Xuân 0918373628 15/12/2020
23 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Giang 0947695999 15/12/2020
24 TGD_NAN_YTH - Yên Thành Đường 538, Khối 1, TT. Yên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An Huyện Yên Thành Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Vĩnh Long 0838898268 15/12/2020
25 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Lương Thị Thái 0818675757 10/10/2020
26 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hoài Nhơn 0818981979 10/12/2020
27 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Phạm  Xuân Phúc 0919943456 10/12/2020
28 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Ngân Thị Thúy 0919323181 11/12/2020
29 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Lương Thị Thái 0818675757 11/12/2020
30 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Trần Thọ Hùng 0947046789 11/12/2020
31 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hoài Nhơn 0818981979 12/12/2020
32 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Ngân Thị Thúy 0919323181 12/12/2020
33 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Phạm Xuân Phúc 0919943456 12/12/2020
34 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Lương Thị Thái 0818675757 13/12/2020
35 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hoài Nhơn 0818981979 13/12/2020
36 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Phạm xuân Phúc 0919943456 13/12/2020
37 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Ngân Thị Thúy 0919323181 14/12/2020
38 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Lương Thị Thái 0818675757 14/12/2020
39 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Trần Thọ Hùng 0947046789 14/12/2020
40 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hoài Nhơn 0818981979 15/12/2020
41 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Ngân Thị Thúy 0919323181 15/12/2020
42 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Duẩn 0917004555 15/12/2020
43 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Lương Thị Thái 0818675757 16/12/2020
44 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hoài Nhơn 0818981979 16/12/2020
45 ĐMM_NAN_QHO - Quỳ Hợp Thửa đất số 340 - 439, khối 4, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An Huyện Quỳ Hợp Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Duẩn 0917004555 16/12/2020
46 ĐMM_NAN_TKY - Tân Kỳ Khối 7, TT. Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An Huyện Tân Kỳ Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Trang 0818347555 10-15/12/2020
47 ĐMM_NAN_TKY - Tân Kỳ Khối 7, TT. Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An Huyện Tân Kỳ Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Ngọc Ngà 0916790929 10-15/12/2020
48 TGD_NAN_VIN - 02 Đặng Thái Thân Số 02, đường Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thanh Huyền 0833956565 10-15/12/2020
49 TGD_NAN_VIN - 02 Đặng Thái Thân Số 02, đường Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Phạm Thị Quỳnh Trang 0945833566 10-15/12/2020
50 TGD_NAN_ASO - Anh Sơn Khôi 4B, TT. Anh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An Huyện Anh Sơn Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thu Uyên 0816764777 10-15/12/2020
51 TGD_NAN_ASO - Anh Sơn Khôi 4B, TT. Anh Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An Huyện Anh Sơn Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Thu Hiền 0948505367 10-15/12/2020
52 TGD_NAN_QPH - Kim Sơn Thửa đất số 93 - 94, khối 4, TT. Kim Sơn, H. Quế Phong, T. Nghệ An Huyện Quế Phong Điểm CCDVVT lưu động Võ Thị Thu
0915482416 10-15/12/2020
53 TGD_NAN_QPH - Kim Sơn Thửa đất số 93 - 94, khối 4, TT. Kim Sơn, H. Quế Phong, T. Nghệ An Huyện Quế Phong Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Kim Chi 0814424636 10-15/12/2020
54 TGD_NAN_QPH - Kim Sơn Thửa đất số 93 - 94, khối 4, TT. Kim Sơn, H. Quế Phong, T. Nghệ An Huyện Quế Phong Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Danh Ngân 0917849222 10-15/12/2020
55 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Phi Yến 0911904777 10/12/2020
56 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hiền 0911191888 10/12/2020
57 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Đinh Hồng Minh 0918150999 10/12/2020
58 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Đào Thị Lê 0914445445 11/12/2020
59 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Diên 0945354666 11/12/2020
60 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Văn Dũng 0941757888 11/12/2020
61 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Trần Quốc Khánh 0917095303 12/12/2020
62 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Loan 0943145456 12/12/2020
63 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Đình Hướng 0949814777 12/12/2020
64 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Phi Yến 0911904777 13/12/2020
65 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hiền 0911191888 13/12/2020
66 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Đinh Hồng Minh 0918150999 13/12/2020
67 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Đào Thị Lê 0914445445 14/12/2020
68 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Diên 0945354666 14/12/2020
69 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Văn Dũng 0941757888 14/12/2020
70 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Trần Quốc Khánh 0917095303 15/12/2020
71 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Loan 0943145456 15/12/2020
72 TGD_NAN_DLU - Quốc Lộ 7A (Đô Lương) Quốc lộ 7A, khối 2, TT.Đô Lương, H.Đô Lương, T.Nghệ An Huyện Đô Lương Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Đình Hướng 0949814777 15/12/2020
73 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Phạm Phương Thảo 0984647912 10/12/2020
74 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Thanh Tâm 0949939989 10/12/2020
75 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Ngô Hồng Việt 0915797899 10/12/2020
76 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hoa 0942430389 11/12/2020
77 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Thanh Hào 0943580666 11/12/2020
78 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Đặng Phương Hùng 0918005088 11/12/2020
79 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Thanh Tâm 0949939989 12/12/2020
80 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Phạm Quang Trâm 0941229991 12/12/2020
81 ĐMM_NAN_THO - 116 Kim Tân Số 116 Kim Tân, P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An TX.Thái Hòa Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Hoài Nam 0949044567 12/12/2020
82 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Hương 0914547444 10/12/2020
83 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Trương Văn Minh 0944345377 10/12/2020
84 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Đoàn Quang Hà 0918011415 10/12/2020
85 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Văn Trí 0912527627 11/12/2020
86 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Hương 0914547444 11/12/2020
87 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Trương Văn Minh 0944345377 11/12/2020
88 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Đoàn Quang Hà 0918011415 12/12/2020
89 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Văn Trí 0912527627 12/12/2020
90 ĐMM_NAN_NDA - Vân Diên Thửa đất 428  tờ bản đồ số 22, Xóm Nam Sơn, Xã Vân Diên, H.Nam Đàn, T.Nghệ An Huyện Nam Đàn Điểm CCDVVT lưu động Trương Văn Minh 0944345377 12/12/2020
91 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Huyền 0823337375 10/12/2020
92 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Lê Văn Hoàn 0888101986 10/12/2020
93 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Huyền 0823337375 11/12/2020
94 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Lê Văn Hoàn 0888101986 11/12/2020
95 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 12/12/2020
96 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Lê Văn Hoàn 0888101986 12/12/2020
97 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Thu Hoài 0912482919 13/12/2020
98 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Trần Anh Tuấn 0913446009 13/12/2020
99 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 14/12/2020
100 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Trần Anh Tuấn 0913446009 14/12/2020
101 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 15/12/2020
102 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Trần Anh Tuấn 0913446009 15/12/2020
103 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 16/12/2020
104 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Thu Hoài 0912482919 16/12/2020
105 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 17/12/2020
106 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Thu Hoài 0912482919 17/12/2020
107 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 18/12/2020
108 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Võ Thịnh 0822262777 18/12/2020
109 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 19/12/2020
110 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Võ Thịnh 0822262777 19/12/2020
111 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Văn Thông 0919171953 20/12/2020
112 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Võ Thịnh 0822262777 20/12/2020
113 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Đặng Thị Xuân
0988421430 21/12/2020
114 ĐMM_NAN_TCH - Thanh Chương Khối 4, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An Huyện Thanh Chương Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Văn Thông 0919171953 21/12/2020
115 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hòa 0944542527 10/12/2020
116 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Hồng Nhung 0943578786 10/12/2020
117 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Tuấn Anh 0944511707 10/12/2020
118 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Hồng Nhung 0943578786 11/12/2020
119 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hòa 0944542527 11/12/2020
120 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Toàn Thái 0932286568 11/12/2020
121 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hòa 0944542527 12/12/2020
122 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Hồng Nhung 0943578786 12/12/2020
123 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Tuấn Anh 0944511707 12/12/2020
124 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Hồng Nhung 0943578786 13/12/2020
125 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Hòa 0944542527 13/12/2020
126 TGD_NAN_VIN - 78 Nguyễn Thị Minh Khai Số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Toàn Thái 0932286568 13/12/2020
127 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Tú Oanh 0941565678 10/12/2020
128 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Toàn Thái 0932286568 10/12/2020
129 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Mai Ly 0584657777 10/12/2020
130 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Tuấn Anh 0944511707 11/12/2020
131 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Tú Oanh 0941565678 11/12/2020
132 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Mai Ly 0584657777 11/12/2020
133 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Tú Oanh 0941565678 12/12/2020
134 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Toàn Thái 0932286568 12/12/2020
135 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Mai Ly 0584657777 12/12/2020
136 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Tuấn Anh 0944511707 13/12/2020
137 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Tú Oanh 0941565678 13/12/2020
138 TGD_NAN_VIN - 92 Nguyễn Phong Sắc 92 Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Mai Ly 0584657777 13/12/2020
139 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 10/12/2020
140 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Vũ Thị Hiền 0916013998 10/12/2020
141 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 11/12/2020
142 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Bùi Thị Hiền Lương 0915050818 11/12/2020
143 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 12/12/2020
144 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Mơ 0915806062 12/12/2020
145 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Thu Hằng 0914895987 13/12/2020
146 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Oanh 0886817616 13/12/2020
147 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Thủy Long 0912741222 14/12/2020
148 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 14/12/2020
149 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Anh Chung 0912228626 15/12/2020
150 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 15/12/2020
151 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Huyền 0942544877 16/12/2020
152 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 16/12/2020
153 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thảo Nhi 0854937555 17/12/2020
154 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 17/12/2020
155 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Bùi Thị Hiền 0858428585 18/12/2020
156 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 18/12/2020
157 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Vũ Thị Hiền 0916013998 19/12/2020
158 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 19/12/2020
159 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Bùi Thị Hiền Lương 0915050818 20/12/2020
160 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Mơ 0915806062 20/12/2020
161 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 21/12/2020
162 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Oanh 0886817616 21/12/2020
163 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 22/12/2020
164 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Huyền 0942544877 22/12/2020
165 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 23/12/2020
166 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thảo Nhi 0854937555 23/12/2020
167 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 24/12/2020
168 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Anh Chung 0912228626 24/12/2020
169 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 25/12/2020
170 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Thủy Long 0912741222 25/12/2020
171 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 26/12/2020
172 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Thu Hằng 0914895987 26/12/2020
173 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Bùi Thị Hiền 0858428585 27/12/2020
174 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Trần Thị Huyền 0942544877 27/12/2020
175 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thảo Nhi 0854937555 28/12/2020
176 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 28/12/2020
177 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Anh Chung 0912228626 29/12/2020
178 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 29/12/2020
179 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Phan Thị Thủy Long 0912741222 30/12/2020
180 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 30/12/2020
181 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Lê Thị Thu Hằng 0914895987 31/12/2020
182 ĐMM_NAN_NLO - Quán Hành Thửa đất số 25, tờ bản đồ 14, Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Huyện Nghi Lộc Điểm CCDVVT lưu động Hoàng Thị Hằng 0911980756 31/12/2020
183 TGD_NAN_VIN - 219 Lê Lợi Số 219 Lê Lợi, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Võ Thị Thùy 0825603098 10-15/12/2020
184 TGD_NAN_VIN - 219 Lê Lợi Số 219 Lê Lợi, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Thái Thị Thu Trang 0348272237 10-15/12/2020
185 TGD_NAN_VIN - 61 Nguyễn Thị Minh Khai Số 61, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lê Mao, Tp. Vinh, T. Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Khánh Ly 0888973086 10-15/12/2020
186 TGD_NAN_VIN - 61 Nguyễn Thị Minh Khai Số 61, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lê Mao, Tp. Vinh, T. Nghệ An TP. Vinh Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thanh Nga 0912648588 10-15/12/2020
187 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 10/12/2020
188 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 10/12/2020
189 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 11/12/2020
190 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 11/12/2020
191 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 12/12/2020
192 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 12/12/2020
193 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 13/12/2020
194 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 13/12/2020
195 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 14/12/2020
196 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 14/12/2020
197 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 15/12/2020
198 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 15/12/2020
199 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 16/12/2020
200 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 16/12/2020
201 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 17/12/2020
202 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 17/12/2020
203 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 18/12/2020
204 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 18/12/2020
205 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 19/12/2020
206 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 19/12/2020
207 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 20/12/2020
208 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 20/12/2020
209 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 21/12/2020
210 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 21/12/2020
211 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 22/12/2020
212 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 22/12/2020
213 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 23/12/2020
214 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 23/12/2020
215 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 24/12/2020
216 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 24/12/2020
217 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 25/12/2020
218 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 25/12/2020
219 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 26/12/2020
220 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 26/12/2020
221 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 27/12/2020
222 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 27/12/2020
223 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 28/12/2020
224 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 28/12/2020
225 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 29/12/2020
226 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 29/12/2020
227 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Trọng Hoàn 947117116 30/12/2020
228 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 30/12/2020
229 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Đinh Văn Diên 816541386 31/12/2020
230 TGD_NAN_QLU - Quốc lộ 1A (Cầu Giát) Khối 01, đường quốc lộ 1A, TT.Cầu Giát, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Thị Thùy 855855588 31/12/2020
231 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 11/12/2020
232 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 11/12/2020
233 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 12/12/2020
234 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 12/12/2020
235 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 13/12/2020
236 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 13/12/2020
237 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 14/12/2020
238 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 14/12/2020
239 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 15/12/2020
240 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 15/12/2020
241 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 16/12/2020
242 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 16/12/2020
243 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 17/12/2020
244 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 17/12/2020
245 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 18/12/2020
246 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 18/12/2020
247 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 19/12/2020
248 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 19/12/2020
249 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 20/12/2020
250 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 20/12/2020
251 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 21/12/2020
252 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 21/12/2020
253 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 22/12/2020
254 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 22/12/2020
255 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 23/12/2020
256 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 23/12/2020
257 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 24/12/2020
258 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 24/12/2020
259 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 25/12/2020
260 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 25/12/2020
261 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 26/12/2020
262 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 26/12/2020
263 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 27/12/2020
264 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 27/12/2020
265 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Lê Tiến Sơn 824378888 28/12/2020
266 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 28/12/2020
267 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 29/12/2020
268 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 29/12/2020
269 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 30/12/2020
270 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 30/12/2020
271 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Phạm Đăng Phú 949987666 31/12/2020
272 ĐML_NAN_HMA - Quỳnh Thiện Số tờ bản đồ 74 -75, P. Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An TX. Hoàng Mai Điểm CCDVVT lưu động Nguyễn Đình Trang 845434555 31/12/2020