VNPT Nghệ an tổ chức đấu giá lô tài sản và lô Ắc quy hư hỏng thanh lý (2022-03-23 17:14:38)

Viễn thông Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tài sản với các nội dung như sau:

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆT NAM

VIỄN THÔNG NGHỆ AN

 

Số: 1582 /TB-VTNA-KTKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                 Nghệ An, ngày 23 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

  V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá

Lô tài sản và Lô ắc quy hư hỏng thanh lý

 

 - Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 - Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017;  Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá;

         - Căn cứ công văn số 1566/BTP-BTP ngày 09/4/2020 của  Bộ Tư pháp về việc thi hành luật đấu giá;

 

 - Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-VTNA-KTKH ngày 21/03/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc bán đấu giá Lô tài sản và Lô ắc quy hư hỏng thanh lý,

 

         Viễn thông Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tài sản với các nội dung như sau:

 

   1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Nghệ An

- Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

 

        2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Lô 1: Tài sản các loại hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng (đã thu hồi về kho các đơn vị trực thuộc, một số tài sản đang để nguyên hiện trạng trên mạng lưới)

- Lô 2: Lô ắc quy hư hỏng thanh lý (gồm 455 bình ắc quy các loại, tổng trọng lượng 17.686 kg, đã thu hồi về kho các đơn vị trực thuộc Viễn thông Nghệ An)

 

        3. Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT):

           - Lô 1: Tài sản các loại hư hỏng, không cần dùng

             Giá bán khởi điểm bán đấu giá: 86.000.000 đ

(Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu đồng chẵn)

           - Lô 2: Lô ắc quy hư hỏng thanh lý

             Giá bán khởi điểm bán đấu giá: 372.000.000 đ

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

 

Các chi phí phát sinh (bốc dỡ, tháo dỡ, cẩu, kéo, vận chuyển…) thuộc trách nhiệm của bên mua. Khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, nhân lực, công cụ, trang thiết bị để vận chuyển hàng hoá mua đấu giá, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông.

 

       4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Nghệ An quy định cụ thể như sau:

 

Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm.

 

- Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc thì sẽ bị đánh giá là không đạt và bị loại.

 

- Tiêu chí chấm điểm:

   + Tối thiểu phải đạt 80 điểm mới được xét chọn. Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

   + Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao nhất bằng nhau thì căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các Tổ chức đấu giá cũng như nhu cầu của Viễn thông Nghệ An sẽ xem xét dựa trên một số tiêu chí khác để lựa chọn được Tổ chức đấu giá phù hợp nhất.

 

* Tiêu chí bắt buộc:

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

X

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có cam kết đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá

X

3

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị được giao tổ chức việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả

X

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Nộp hồ sơ năng lực và các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá nộp bản chứng thực chứng chỉ hành nghề, thẻ Đấu giá viên, giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh.

X

5

Thù lao dịch vụ đấu giá

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC của BTC ngày 21/12/2020

X

 

 

* Tiêu chí chấm điểm:

 

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

1

Cơ sở vật chất

Có trụ sở chính ở mặt đường hoặc tòa nhà khu văn phòng chuyên nghiệp, thuận tiện đi lại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở

10 điểm

10 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở

5 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, không có phòng đấu giá tại trụ sở

3 điểm

2

Hình thức đấu giá

Hình thức đấu giá trực tuyến (chứng minh bằng Bản chứng thực Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến hoặc Hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản khác có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến)

15 điểm

15 điểm

Hình thức đấu giá truyền thống

10 điểm

3

Kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

10 điểm

10 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 01 năm đến 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

05 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản dưới 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

03 điểm

4

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Có trên 03 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

15

15 điểm

Có từ 02 đến 03 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

10

Có dưới 02 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

05

5

 

Kinh nghiệm, uy tín của đấu giá viên

Có ít nhất 01 Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề trên 10 năm

15 điểm

15 điểm

Có ít nhất 01 Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề từ 05 năm đến dưới 10 năm

10 điểm

Có ít nhất 01 Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề dưới 05 năm

05 điểm

6

Kinh nghiệm đấu giá tài sản là tài sản đặc thù ngành viễn thông, CNTT (Cung cấp Hợp đồng dịch vụ đấu giá và hóa đơn thù lao dịch vụ)

Đã từng đấu giá thành công tài sản của các Đơn vị thuộc VNPT trên 03 miền đất nước

15 điểm

15 điểm

Đã từng đấu giá thành công tài sản của các Đơn vị thuộc VNPT trên 02 miền đất nước

10 điểm

Đã từng đấu giá thành công tài sản của các Đơn vị thuộc VNPT trên 01 miền đất nước

05 điểm

7

 

 

 

 

 

 

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Giảm từ 10% trở lên biểu giá quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

20 điểm

20 điểm

Giảm từ 5% đến dưới 10% biểu giá quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao

10 điểm

Giảm dưới 5% biểu giá quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao

05 điểm

Tổng

100 điểm

 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

      

        - Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực được đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

 

        - Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính

 

        - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h giờ 00 phút ngày 24/03/2022 đến 17h giờ 00 phút ngày         28/03/2022 (trong giờ hành chính).

 

        - Địa điểm nhận hồ sơ: Viễn thông Nghệ An

- Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

- Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Duy Khánh – Phòng Kế toán Kế hoạch

 

 

 

Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và bản chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (mang bản gốc đi để đối chiếu); Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo cho đơn vị được lựa chọn, hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

 

        Viễn thông Nghệ An thông báo để các Tổ chức đấu giá được biết để đăng ký tham gia./.

        Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

- Trang điện tử vnptnghean.vn

- Lưu hồ sơ thanh lý;

- Lưu VT, KTKH (1).

 

            KT.GIÁM ĐỐC

            PHÓ GIÁM ĐỐC

 

         Đã ký

 

 

            Lê Văn Sơn

 

(--- VNPT Nghệ An ---)