VNPT Nghệ An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (2022-03-30 09:26:41)

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; - Căn cứ Thông báo số 1582/TB-VTNA-KTKH ngày 23/03/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá Lô tài sản và Lô ắc quy hư hỏng thanh lý; - Căn cứ Quyết định số 2012 /QĐ-VTNA-KTKH ngày 29/03/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Lô tài sản cố định và Lô ắc quy hư hỏng. Viễn thông Nghệ An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thực hiện bán đấu giá tài sản như sau:

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

VIỆT NAM

VIỄN THÔNG NGHỆ AN

 

Số: 1607/VTNA-KTKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Nghệ An, ngày 29  tháng 03 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

 

Kính gửi: Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát

 

        -  Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

        - Căn cứ Thông báo số 1582/TB-VTNA-KTKH ngày 23/03/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá Lô tài sản và Lô ắc quy hư hỏng thanh lý;

        - Căn cứ Quyết định số  2012  /QĐ-VTNA-KTKH ngày 29/03/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Lô tài sản cố định và Lô ắc quy hư hỏng.

 

         Viễn thông Nghệ An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thực hiện bán đấu giá tài sản như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát

Địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

        (Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số 18/TP-ĐKHĐ ngày 08/01/2022 do Sở Tư pháp thành phố Hà nội cấp ( Ngày cấp lần đầu 05/06/2018, số lần thay đổi: 03).

  1. Tài sản đấu giá:

           Lô 1: Lô tài sản cố định hư hỏng, không cần dùng thanh lý (máy đo quang, vỏ trạm, thân cột anten, xe ô tô, máy phát điện, thiết bị viễn thông…..)

           Lô 2: Lô ắc quy hư hỏng (gồm có 455 bình ắc quy các loại, với tổng trọng lượng 17.686 kg).

  1. Giá khởi điểm:

Lô 1: Lô tài sản hư hỏng, không cần dùng – Giá khởi điểm: 86.000.000 đ

(Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu đồng chẵn)

Lô 2: Lô ắc quy hư hỏng – Giá khởi điểm: 372.000.000 đ

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng).

 

         Viễn thông Nghệ An thông báo để Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát được biết để tiến hành thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng trước ngày 06/04/2022.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổng thông tin điện tử quốc gia

  về đấu giá tài sản (để đăng tải);

- Trang điện tử vnptnghean.vn (để đăng tải);

- Lưu hồ sơ thanh lý TSCĐ;

- Lưu VT; KTKH (1).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Lê Văn Sơn

(--- VNPT Nghệ An ---)