VNPT NGHỆ AN THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (2022-06-07 09:03:50)

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; - Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; - Căn cứ Thông báo số 2357/TB-VTNA-KTKH ngày 29/05/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản; - Căn cứ Quyết định số 3041B/QĐ-VTNA-KTKH ngày 03/06/2022 của Viễn thông Nghệ An về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá. Viễn thông Nghệ An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thực hiện bán đấu giá tài sản như sau:

   I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

   1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

    - Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát.

          - Địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

 

        2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 82 điểm

        3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối : Không có

 

        II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:

 

TT

Nội dung

Mức điểm
tối đa

Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

22

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

11

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

8

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

22

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

32 

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá

6

5

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm

18

10

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực).

5

4

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

3

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

4

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng.

5

2

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

3

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

 

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:
Tổ chức đấu giá đã từng thực hiện đấu giá tài sản của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bằng hình thức đấu giá trực tuyến (Căn cứ theo số lượng hợp đồng đấu giá thành và Hóa đơn giá trị gia tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong Quý I năm 2022) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5

5

1

Thực hiện 01 hợp đồng

1

 

2

Thực hiện 02 hợp đồng

2

 

3

Thực hiện từ 03 hợp đồng trở lên

5

5

 

Tổng số điểm

100

84

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố

 Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

 

                                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS (đăng tải);

- Trang điện tử vnptnghean.vn (đăng tải);

- Lưu hồ sơ thanh lý;

- Lưu VT, KTKH (1).   

Đã ký

 

   Lê Văn Sơn

(--- VNPT Nghệ An ---)