THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (2020-10-05 08:47:41)

Viễn thông Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tài sản với các nội dung như sau:

          TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

       VIỆT NAM

VIỄN THÔNG NGHỆ AN

 
   

 


Số: 2079/TB-VTNA-KTKH

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


                               Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

 

                       Kính gửi: Các Tổ chức Đấu giá tài sản

 

    Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

    Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

    Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTP ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

     Căn cứ công văn số 1566/BTP-BTP ngày 09/4/2020 của  Bộ Tư pháp về việc thi hành luật đấu giá;

     Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu giá tài sản hiện hành;

     Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-VTNA-KTKH ngày 22/9/2020 của Viễn thông Nghệ An V/v bán thanh lý lô cáp đồng đã thu hồi đợt 1/2020,

 

     Viễn thông Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tài sản với các nội dung như sau:

       1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Nghệ An

- Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Lô cáp đồng viễn thông ( gồm 155.327 mét cáp các loại) hư hỏng, kém chất lượng, đã thu hồi đợt 1/2020.

 

           3. Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT): 6.000.000.000 đ

Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tiêu chí: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Nghệ An quy định cụ thể như sau:

 

a)  Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc hoặc thiếu một trong các văn bản, tài liệu chứng minh năng lực (bản chứng thực) thì bị đánh giá là không đạt và bị loại.

 b) Tiêu chí chấm điểm: Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

Trường hơp có nhiều đơn vị được đánh giá có tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên theo tiêu chí Năng lực của Tổ chức đấu giá; Kinh nghiệm của đấu giá viên; Thù lao dịch vụ đấu giá.

 

        +)  Tiêu chí bắt buộc:

 

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá. Có hình ảnh in mầu trụ sở nơi làm việc của tổ chức đấu giá (đơn vị có tài sản có thể sẽ đến kiểm tra trực tiếp nếu thấy cần thiết.)

X

2

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị có tài sản, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

X

3

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

Nộp Hồ sơ năng lực và các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá {(tổ chức đấu giá nộp bản chứng thực hoặc bản in màu- Đơn vị có tài sản sẽ yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu nếu thấy cần thiết gồm các hồ sơ sau; chứng chỉ hành nghề, Danh sách  và thẻ Đấu giá viên, Giấy chứng nhận hoạt động, Giấy chứng nhận bảo hiểm, thẻ luật sư, các giấy tờ chứng minh thời gian công tác, các giấy tờ liên quan khác… (nếu có)}.

Có văn bản cam kết chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản.

X

4

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 45/2017 của Bộ Tài Chính ngày 12/5/2017 và theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

X

5

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

X

 

 

 

 

 

      +) Tiêu chí chấm điểm:

 

STT

Hồ sơ yêu cầu

Tiêu chí

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

(cao nhất)

1

Cơ sở vật chất

Có trụ sở chính ở mặt đường hoặc tòa nhà khu văn phòng chuyên nghiệp, thuận tiện đi lại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở.

10 điểm

10 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, có phòng đấu giá tại trụ sở.

05 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá, không có phòng đấu giá tại trụ sở.

03 điểm

2

Năng lực của Tổ chức đấu giá

Có 05 đấu giá viên trở lên trong đó có ít nhất 03 đấu giá viên đồng thời là Luật sư

25 điểm

25 điểm

Có 05 đấu giá viên trở lên trong đó có từ 01 đến 02 đấu giá viên đồng thời là Luật sư

15 điểm

Dưới 05 đấu giá viên trong đó có hoặc không có đấu giá viên đồng thời là Luật sư

05 điểm

3

Kinh nghiệm, uy tín của Tổ chức đấu giá

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

15 điểm

15 điểm

 

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 01 năm đến 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

05 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản dưới 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

03 điểm

4

Kinh nghiệm, uy tín của Đấu giá viên.

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá trên 20 năm trở lên

20 điểm

20 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá từ 10 năm - 20 năm

15 điểm

Đấu giá viên có kinh nghiệm hành nghề đấu giá dưới 10 năm

05 điểm

5

Kinh nghiệm khác của Đấu giá viên

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư từ 15 năm trở lên

10 điểm

10 điểm

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư dưới 15 năm

05 điểm

Đấu giá viên không đồng thời là Luật sư

02 điểm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Thấp hơn từ 20% trở lên so với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

20 điểm

20 điểm

Thấp hơn từ 10% đến dưới 20% so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

10 điểm

Thấp hơn dưới 10% so với quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

05 điểm

Bằng biểu giá quy định của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

02 điểm

 

Tổng cộng

100 điểm

           

 

5. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:

 

- Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực được in màu, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

 

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính

 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/10/2020 đến 17h giờ 00 phút ngày         08/10/2020 (trong giờ hành chính).

 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viễn thông Nghệ An

      Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

      Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Duy Khánh – Phòng Kế toán Kế hoạch

    Viễn thông Nghệ An chỉ thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, các đơn vị khác không được lựa chọn sẽ không được thông báo và không hoàn trả lại hồ sơ.

    Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu).

  Viễn thông Nghệ An thông báo để các Tổ chức đấu giá được biết và đăng ký tham gia./.

 Trân trọng!

 

 

 Nơi nhận:     

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;

- Trang điện tử vnptnghean.vn

- Lưu hồ sơ thanh lý;

- Lưu VT, KTKH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

      Đã ký

 

Lê Văn Sơn

                                                

(--- VNPT Nghệ AN ---)