THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ 1 (TÀI SẢN, VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ) VÀ LÔ 2 (ẮC QUY, ĐIỀU HOÀ HƯ HỎNG) ĐÃ THANH LÝ TRONG NĂM 2024 (2024-05-20 16:37:02)

Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản Bán đấu giá Lô 1 (tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ) và Lô 2 (ắc quy, điều hoà hư hỏng) đã thanh lý trong năm 2024

   Căn cứ Luật đấu giả tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV ngày 17/11/2016;

   Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính V/v Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

   Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

   Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá;

          Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-VTNA-KTKH ngày 15/5/2024 của Giám đốc Viễn thông Nghệ An về việc bán đấu giá Lô 1 (tài sản cố định, công cụ dụng cụ hư hỏng) và Lô 2 (ắc quy, điều hoà hư hỏng) - thanh lý năm 2024;

 

   I. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Nghệ An 

- Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

 

        II. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 

- Lô 1: Tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ các loại hư hỏng, lạc hậu công nghệ, không có nhu cầu sử dụng (đã thu hồi về kho các đơn vị trực thuộc, một số tài sản đang để nguyên hiện trạng trên mạng lưới)

- Lô 2: Lô ắc quy, điều hoà hư hỏng (gồm 1.216 bình ắc quy các loại, tổng trọng lượng 34.798 kg; 09 bộ điều hoà hư hỏng) đã thu hồi về kho các đơn vị trực thuộc Viễn thông Nghệ An, một số bình ắc quy, điều hoà đang để nguyên trạng tại các trạm viễn thông)

 

        III. Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT): 

          - Lô 1: Tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ các loại hư hỏng, lạc hậu công nghệ, không cần dùng 

               Giá bán khởi điểm bán đấu giá: 106.000.000 đ

   (Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu triệu đồng chẵn) 

         - Lô 2: Lô ắc quy, điều hoà hư hỏng 

               Giá bán khởi điểm bán đấu giá: 668.000.000 đ

  (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

 

             Các chi phí phát sinh ( tổ chức bốc dỡ, tháo dỡ, cẩu, kéo, vận chuyển…) thuộc trách nhiệm của bên mua. Khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, nhân lực, công cụ, trang thiết bị để vận chuyển hàng hoá mua đấu giá, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông. 

 

VI. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

 

TT

NỘI DUNG 

MỨC TỐI ĐA 

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện 

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá  

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá 

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) 

22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá

cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)    

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20%

10,0

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên 

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Tiêu chí khác của chủ tài sản 

5,0

1 

Đã từng thực hiện đấu giá thành công các loại tài sản của Viễn thông Nghệ An bằng hình thức đấu giá trực tuyến và trong năm trước liền kề, tổ chức đấu giá có tối thiểu 01 cuộc đấu giá thành công bằng hình thức đấu giá trực tuyến tài sản của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với mức chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm đạt tỷ lệ cao nhất.

(Chỉ chấm điểm tổ chức đấu giá có đủ các tài liệu chứng minh, gồm: Biên bản đấu giá, hoá đơn thù lao dịch vụ đấu giá, biên bản bàn giao tài sản đấu giá, hoá đơn mua bán tài sản đấu giá và có tỷ lệ chênh lệch cao nhất). 

5,0 

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

 Lưu ý:  - Tổ chức đấu giá tài sản và các hợp đồng dịch vụ đấu giá đã thực hiện không vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản.

     - Tổ chức đấu giá được lựa chọn là tổ chức có đủ điều kiện và có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì ưu tiên đơn vị có thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất và Phương án đấu giá trực tuyến đảm bảo kỹ thuật, bảo mật tốt nhất.

 

 

      V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

        

      - Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển, có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

 

      - Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính

 

      - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày    23/05/2024 (trong giờ hành chính).

 

 

     - Địa điểm nhận hồ sơ: Viễn thông Nghệ An

     - Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An    

     - Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Duy Khánh – Phòng Kế toán Kế hoạch.

 

       Lưu ý: - Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và bản photo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu); Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

 

 

         Viễn thông Nghệ An thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp được biết, đăng ký tham gia./.

         Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS (đăng tải);

- Trang điện tử vnptnghean.vn (đăng tải);

- Lưu hồ sơ thanh lý;

- Lưu VT, KTKH (1).

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký 

 

                Lê Văn Sơn

(--- VNPT Nghệ An ---)