THÔNG BÁO V/v: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý (2021-04-01 13:34:43)

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá; Căn cứ công văn số 1566/BTP-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thi hành luật đấu giá; Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-VTNA-KTKH ngày 29/3/2021 của Viễn thông Nghệ An V/v bán đấu giá lô cáp đồng đã thu hồi đợt 2/2020, Viễn thông Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tài sản với các nội dung như sau:

   1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Nghệ An 

- Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

    2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Lô cáp đồng viễn thông (gồm 67.698 mét cáp các loại) hư hỏng, kém chất lượng, đã thu hồi đợt 2/2020.

    3. Giá khởi điểm (đã bao gồm VAT): 3.534.000.000 đ

(Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm ba mươi tư triệu đồng chẵn)

    4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Viễn thông Nghệ An quy định cụ thể như sau:

 Gồm 02 tiêu chí là Bắt buộc và Chấm điểm.

 - Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng 100% các tiêu chí bắt buộc mới được đưa vào đánh giá về điểm. Trường hợp không đạt một trong các tiêu chí bắt buộc thì sẽ bị đánh giá là không đạt và bị loại.

 - Tiêu chí chấm điểm:

   + Tối thiểu phải đạt 80 điểm mới được xét chọn. Đơn vị nào có điểm cao nhất là đơn vị được lựa chọn.

   + Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá có điểm cao nhất bằng nhau thì xét theo tiêu chí ưu tiên số 1 là các đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá trực tuyến. Sau đó, ưu tiên các đơn vị đã đấu giá thành công tài sản cho Tập đoàn VNPT và có nhiều tiêu chí đạt điểm cao.

 

* Tiêu chí bắt buộc:

 

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Bắt buộc

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố trong thời gian gần nhất

Cung cấp danh sách được Bộ Tư pháp công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

x

2

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có cam kết đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá

x

3

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá khả thi, đúng quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu của đơn vị được giao tổ chức việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả

x

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Nộp hồ sơ năng lực và các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá nộp bản chứng thực chứng chỉ hành nghề, thẻ Đấu giá viên, giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh, thẻ luật sư ( nếu có ).

x

5

Thù lao dịch vụ đấu giá

Có bản báo giá thù lao và chi phí đấu giá theo quy định tại Thông tư số 45/2017 của BTC ngày 12/5/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

x

 

* Tiêu chí chấm điểm:

 

STT

Tiêu chí

Hồ sơ yêu cầu

Chấm điểm

Số điểm

Tổng điểm

1

Cơ sở vật chất

Có trụ sở chính ở mặt đường hoặc tòa nhà khu văn phòng chuyên nghiệp, thuận tiện đi lại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá.

10 điểm

10 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá.

5 điểm

Có trụ sở chính ở trong ngõ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đấu giá.

3 điểm

2

Hình thức đấu giá

Hình thức đấu giá trực tuyến

15 điểm

15 điểm

Hình thức đấu giá truyền thống

10 điểm

3

Kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên 09 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

10 điểm

10 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 05 năm đến 08 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

05 điểm

Thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản dưới 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

03 điểm

4

Số lượng đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

Có ít nhất 10 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

15

15 điểm

Có từ 05 đến 09 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

10

Có dưới 05 đấu giá viên hành nghề tại đơn vị

05

5

Năng lực của tổ chức đấu giá

Có từ 05 Đấu giá viên trở lên trong đó có 03 đấu giá viên đồng thời là Luật sư

15 điểm

15 điểm

Có từ 05 Đấu giá viên trở lên trong đó có ít hơn 03 đấu giá viên đồng thời là Luật sư

10 điểm

Dưới 03 đấu giá viên

05 điểm

6

Kinh nghiệm khác của đấu giá viên

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư từ 10 năm trở lên

15 điểm

15 điểm

Đấu giá viên đồng thời là Luật sư có thời gian hành nghề Luật sư dưới 10 năm

10 điểm

Đấu giá viên không đồng thời là Luật sư

05 điểm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Giảm từ 20%  trở lên theo biểu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

20 điểm

20 điểm

Giảm từ 10% đến dưới  20% theo biểu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

10 điểm

Giảm dưới 10% theo biểu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2021 sửa đổi bổ sung Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

05 điểm

Tổng

100 điểm

  

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

            - Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực được đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

         - Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính

         - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h giờ 00 phút ngày 01/04/2021 đến 17h giờ 00 phút ngày         05/04/2021 (trong giờ hành chính).

         - Địa điểm nhận hồ sơ: Viễn thông Nghệ An

  Địa chỉ: Số 02B, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

  Người nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Duy Khánh – Phòng Kế toán Kế hoạch

   Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu); Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo cho đơn vị được lựa chọn, hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

         Viễn thông Nghệ An thông báo để các Tổ chức đấu giá được biết để đăng ký tham gia./.

        Trân trọng!

 

 

 

 

 

(--- VNPT Nghệ AN ---)